BBSK podpora

Podpora BBSK

Rozvíjanie športových aktivít mládeže v Rimavskej Sobote,

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja“

Zmluva č. 1004/2023/ODDDO

o  poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe  Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v znení jeho neskorších dodatkov

(ďalej len ako „Zmluva“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľom:

Názov:                                     Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:                                       Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:                      Mgr. Ondrej Lunter, predseda BBSK

IČO:                                         37828100

DIČ:                                         2021627333

bankové spojenie:                     Štátna pokladnica

IBAN:                                       SK92 8180 0000 0070 0038 9679

/ďalej len ako „Poskytovateľ“/

a

2. Prijímateľom:

Názov / obchodné meno:          Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o.

Sídlo:                                       Štadión  2/1081

                                               979 01 Rimavská Sobota

Štatutárny orgán:                      Ing. Ondrej Václavik

IČO:                                         44628358

e-mailová adresa:                     fcmskrimavskasobota@gmail.com

bankové spojenie:                     Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN :                                      SK11 0900 0000 0003 8272 3684

právna forma:                           Spoločnosť s ručením obmedzeným

/ďalej len ako „Prijímateľ“ a spolu s Poskytovateľom ďalej aj ako „Zmluvné strany“/

I.

Predmet a účel Zmluvy

Názov Projektu: Rozvíjanie športových aktivít mládeže v Rimavskej Sobote

Forma realizácie: realizované prezenčnou formou

Oprávnené výdavky k Projektu: futbalové lopty, vecné ceny , športová obuv, kopačky, športové dresy

(ďalej len ako „Projekt“).

 • Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť na základe VZN Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok  poskytnutý z rozpočtu Poskytovateľa na rok 2023 z vlastných príjmov Poskytovateľa, vo výške podľa čl. II Zmluvy (ďalej len ako „Dotácia“) a záväzok Prijímateľa použiť Dotáciu v súlade s účelom a podmienkami použitia Dotácie uvedenými v tejto Zmluve a vyúčtovať poskytnutú Dotáciu v súlade so Zmluvou.
 • Účelom použitia Dotácie sa na účely tejto Zmluvy a záväzkov na jej základe vzniknutých rozumie účel úhrady oprávnených výdavkov podľa čl. I ods. 2 Zmluvy, prípadne výdavkov uvedených v Žiadosti v časti rozpočet projektu – žiadané z VÚCa podkladu k rozpočtu, ak bol uvedený.

II.

Výška Dotácie

 1. Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy poskytne Prijímateľovi Dotáciu vo výške: 600,- € /slovom: šesťsto eur/, bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Prijímateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

 3.   Dotácia sa považuje za poskytnutú dňom jej pripísania na účet Prijímateľa.

III.

Podmienky poskytnutia a použitia Dotácie

 1. Prijímateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie Projektu minimálne vo výške 10 % z poskytnutej Dotácie vlastnými prostriedkami.
 2. Dotácia je účelovo viazaná a možno ju využiť len na účel podľa tejto Zmluvy, a to v zmysle zásad hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti. Prijímateľ sa zaväzuje použiť Dotáciu na Projekt         a na účel špecifikovaný v tejto Zmluve. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje dodržať všetky podmienky              na poskytnutie finančnej Dotácie v zmysle VZN. Použitie Dotácie v rozpore s čl. III ods. 5 Zmluvy, alebo v rozpore s účelom použitia Dotácie v zmysle Zmluvy, alebo spôsobom iným, než sa Prijímateľ v zmysle Zmluvy zaviazal alebo takým spôsobom, aký mu Zmluva zakazuje, sa považuje za neoprávnený výdavok; za neoprávnený výdavok bude považovaný aj výdavok, ktorý nebude podložený kompletnými dokladmi vyúčtovania v zmysle tejto Zmluvy ani po tom, ako bola Prijímateľovi doručená výzva na opravu/dopracovanie/doplnenie v zmysle čl. IV Zmluvy.
 3. Prijímateľ môže Dotáciu použiť len do konca príslušného rozpočtového roka, pre ktorý je Dotácia poskytnutá, t. j. najneskôr do 31.12.2023 (t. j. faktúry, príp. iné účtovné doklady, musia byť Prijímateľom uhradené alebo finančné prostriedky odpísané z bankového účtu Prijímateľa najneskôr do 31. decembra 2023). Ak Dotácia nebola v celom rozsahu použitá v termíne podľa predchádzajúcej vety, je Prijímateľ povinný o tom Poskytovateľa informovať najneskôr pri vyúčtovaní Dotácie. Nepoužitú Dotáciu alebo jej časť sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť na účet Poskytovateľa najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy na vrátenie nepoužitej časti Dotácie na účet, z ktorého bola poskytnutá; Prijímateľ je povinný zároveň zaslať o vrátení Dotácie alebo jej časti avízo.
 • Presunymedzi oprávnenými výdavkami uvedenými v čl. I ods. 2 tejto Zmluvy sú dovolené maximálne do výšky 20 % nad rámec výšky uvedenej v Žiadosti v rozpočte projektu – žiadané z VÚC, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, resp. ak nie je v Zmluve definovaná výška Dotácie vo vzťahu k jednotlivým položkám. Poskytovateľ však nie je povinný uznať presun/presuny medzi jednotlivými položkami vykonané Prijímateľom, ak uvedené presuny bude považovať najmä, nie však výlučne,              za neefektívne, nehospodárne, neúčelné príp. nesúvisiace s realizáciou Projektu. Prijímateľ je povinný v takto neuznanej výške Dotáciu vrátiť.

5.    Dotáciu možno použiť iba na skutočne vynaložené a oprávnené výdavky Projektu. Dotáciu je zakázané použiť na úhradu:

a)  nákladov na stravovanie, občerstvenie, potraviny a odpisy,

b)  honorárov, odmien, miezd alebo odvodov organizátorov projektov, štatutárnych zástupcov alebo členov resp. spoločníkov Prijímateľa (právnych subjektov a ich organizačných jednotiek),

c)  úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

d)  nákladov, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,

e)  zhodnotenia majetku vo vlastníctve Poskytovateľa,

f)   pobytov, zájazdov, výletov, rekreácie občanov, sústredení, vstupného, atrakcií pre deti (napr. skákacie hrady, penová show, kolotoče, maľovanie na tvár, jazda na koni)

g)  zákonných odvodov z honorárov odmien alebo miezd, odvádzaných Prijímateľom

h)  odvodov dane z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“), ak je Prijímateľ platcom DPH podľa príslušných právnych predpisov,

i)   prevádzkových výdavky a režijných nákladov spojených s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami Prijímateľa nesúvisiacich s Projektom (ako najmä celoročná doprava, celoročný prenájom priestorov, kancelárske potreby, poistné, telefónne poplatky, poštovné dopravné poplatky, licencie, poplatky SOZA, vodné, stočné, energie, a iné)

       j)    cestovných náhrad za použitie súkromného motorového vozidla,

k)   investícií v akejkoľvek výške do budovy sídla Prijímateľa, ak je Prijímateľom právnická osoba; budovy miesta podnikania, ak je Prijímateľom fyzická osoba – podnikateľ; alebo budovy obecného úradu, ak je Prijímateľom obec,

l)    výdavkov na obstaranie hmotného majetku (obstarávacia cena nad 1 700,00 eur vrátane) a nehmotného majetku (obstarávacia cena nad 2 400,00 eur vrátane), vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

–      nákup pozemkov a nehmotných aktív; nákup budov, objektov alebo ich častí; nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia; nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov,

–      prípravná a projektová dokumentácia,

–      realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia.

 • Prijímateľ nie je oprávnený z Dotácie získanej na základe tejto Zmluvy poskytnúť finančný príspevok  iným právnickým alebo fyzickým osobám, s výnimkou úhrady nákladov spojených s realizáciou Projektu podľa tejto Zmluvy.
 • Prijímateľ je oprávnený zmeniť termín realizácie Projektu uvedený v Žiadosti iba v prípade, ak zmenu termínu realizácie Projektu uvedeného v Žiadosti vopred oznámi Poskytovateľovi doručením informácie o zmene Poskytovateľovi, adresovanú oddeleniu dotácií. 
 • Prijímateľ je povinný použiť Dotáciu v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi.
 • Prijímateľ je povinný informovať o finančnej podpore Projektu zo strany Poskytovateľa. Pri verejnom šírení a použití Projektu alebo diela je Prijímateľ povinný zabezpečiť vhodnú propagáciu Poskytovateľa označením „S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja“ na všetkých propagačných materiáloch (napr. na plagátoch, pozvánkach, v tlači, bulletinoch, ozname na úradnej tabuli, internetovej stránke, upomienkových predmetoch, písomným oznámením na podujatiach,                na zvukovoobrazových záznamoch, a pod.).

10.   Okrem výnimky podľa čl. 8 ods. 10 písm. b) VZN je Prijímateľ povinný pred realizáciou Projektu predložiť Poskytovateľovi čitateľný elektronický dokument – pozvánku alebo oznam o uskutočnení Projektu  s uvedením programu a miesta realizácie Projektu v niektorom z formátov PDF, RTF alebo ODT – a to predložením oddeleniu dotácií Poskytovateľa. Oznam musí byť označený textom podľa čl. III ods. 9 Zmluvy.  

11.   Prijímateľ sa zaväzuje predložiť Poskytovateľovi po uskutočnení Projektu čitateľný elektronický dokument  – hodnotiacu správu o realizácii Projektu a to predložením oddeleniu dotácií Poskytovateľa.

12.   Prijímateľ je povinný vyhotoviť fotodokumentáciu z Projektu a túto zaslať oddeleniu dotácií Poskytovateľa najneskôr do termínu vyúčtovania Projektu. Prijímateľ sa zaväzuje uchovávať fotodokumentáciu z realizovaných aktivít Projektu po dobu 36 mesiacov od ukončenia realizácie Projektu.

13.   Pri realizácii Projektu sa Prijímateľ zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, v dôsledku ktorého by bola ohrozená alebo poškodená dobrá povesť Poskytovateľa a takémuto konaniu predchádzať.

14.   Pri plnení Zmluvy a realizácii Projektu sa Prijímateľ zaväzuje dodržiavať všetky aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa k zákazu korupcie a korupčného správania, pričom sa Prijímateľ najmä, nie však výlučne, (i) zdrží akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s Projektom alebo akéhokoľvek správania, ktoré môže vyvolať pochybnosti o tom, že sa korupcie zdržiava; (ii) zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi alebo akémukoľvek orgánu verejnej správy oprávnenému na to v zmysle aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov plnú a bezodkladnú súčinnosť;  (iii) zaväzuje bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek podozrenie z korupčného správania súvisiaceho s realizáciou Zmluvy a poskytne súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia; (iv) pričom vyhlasuje, že nemá a nebude mať žiadne prepojenie so žiadnou osobou pôsobiacou v rámci osoby Poskytovateľa, ktoré by mohlo pre Prijímateľa priaznivo ovplyvniť uzatvorenie Zmluvy alebo spôsob realizácie práv a povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy.

 15.  Prijímateľ berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, a preto tieto môžu podliehať povinnosti Poskytovateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo zákona.

16.   Prijímateľ je pri realizácii Projektu a realizácii práv a povinností podľa tejto Zmluvy povinný dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo z iných uplatniteľných predpisov týkajúcich sa ochrany osobnosti a jej súkromia. Ak je za účelom plnenia povinností uložených touto Zmluvou potrebné akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi tretích strán, ktoré môže byť považované za ich spracovanie, Prijímateľ je povinný zabezpečiť za účelom takéhoto nakladania pre tretie strany alebo od tretích strán všetky informácie, poučenia a/alebo súhlasy, ak sú           na predmetný účel potrebné.

17.   Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa počas realizácie aktivít Projektu aj počas 36 mesiacov nasledujúcich po ukončení realizácie Projektu o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa         do likvidácie a jej ukončení a o iných okolnostiach, ktoré majú vplyv na majetok financovaný z Dotácie.

IV.

Podmienky vyúčtovania Dotácie

 1. Prijímateľ sa zaväzuje vyúčtovať Dotáciu riadne a včas, v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Prijímateľ sa zaväzuje predložiť doklady pre vyúčtovanie Dotácie prostredníctvom eSlužby prevádzkovanej na webovom sídle Poskytovateľa v nasledovných termínoch:  

a) do  40 dní od ukončenia realizácie  Projektu, pre ktorý bola  Dotácia poskytnutá, a to pre projekty realizované v období od 1. januára 2023 do 30. novembra 2023, najneskôr však do 31. 12. 2023,

b) najneskôr do 31. decembra 2023 pre projekty realizované počas celého rozpočtového roka s ukončením realizácie Projektu v mesiaci december 2023,

c) najneskôr do 15. januára 2024 pre projekty so začiatkom realizácie Projektu od 1. decembra do 31. decembra 2023,

d)  Prijímateľ, ktorý realizoval Projekt pred podpísaním Zmluvy, je povinný vyúčtovať  Dotáciu  do  40 dní od poskytnutia Dotácie, najneskôr však do 15. januára 2024 (za podmienky, že  došlo k ukončeniu realizácie Projektu pred podpisom Zmluvy).

Za ukončenie realizácie Projektu sa na účely tejto Zmluvy považuje:

 • v prípade Projektu, ktorý sa v zmysle Žiadosti alebo iných podkladov známych Poskytovateľovi uskutočňuje v presne stanovenom termíne, posledný deň uskutočnenia Projektu (napr. podujatie) ,
 • v ostatných prípadoch deň úhrady poslednej faktúry, príp. iného účtovného dokladu k  Projektu, alebo dátum na doklade  preukazujúcom prevzatie tovaru alebo služby, alebo dátum podpísania preberacieho, respektíve akceptačného protokolu.

2. Vyúčtovanie poskytnutej Dotácie musí obsahovať čitateľné skeny účtovných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (resp. ich originál v prípade, ak o to Poskytovateľ požiada), ktoré riadne preukazujú použitie Dotácie, ako aj prílohy k účtovným dokladom. Účtovné doklady, konkrétne: faktúry, zmluvy a doklady z registračnej pokladne musia byť označené textom „hradené z prostriedkov BBSK“ priamo na predkladanom účtovnom doklade.

     Prijímateľ predloží vo vyúčtovaní doklady zodpovedajúce charakteru vynaložených výdavkov, spravidla:

 1. súpis účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu Dotácie vrátane účtovných dokladov preukazujúcich zabezpečenie vlastného spolufinancovania Projektu zo skutočne čerpanej Dotácie v zmysle Prílohy č. 2 k VZN,
 2. objednávky (v elektronickej alebo písomnej forme),
 3. zmluvy,
 4. faktúry,
 5. doklady z registračnej pokladne, v prípade úhrady faktúry, alebo nákupu v hotovosti,
 6. bankové výpisy Prijímateľa, ktoré dokumentujú použitie poskytnutej Dotácie,
 7. výdavkové pokladničné doklady,
 8. príjmové pokladničné doklady,
 9. zoznam ubytovaných, ak sa hradí z Dotácie ubytovanie, a zoznam prepravovaných, ak sa
  hradia z Dotácie dopravné služby poskytované dopravcom,
 10. vyhlásenie o vlastníctve účtu, z ktorého boli hradené náklady, pokiaľ sa nezhoduje s číslom účtu uvedenom v Zmluve,
 11. preukázateľnú propagáciu Poskytovateľa vrátane fotodokumentácie Projektu,
 12. hodnotiacu správu o realizovanom Projekte podľa Prílohy č. 4 k VZN,
 13. iné nevyhnutné doklady súvisiace s realizáciou Projektu vyžiadané Poskytovateľom.
 • V prípade, ak Prijímateľ je platcom DPH, Dotáciu možno použiť len na úhradu základu DPH. Prostriedky z dotačného systému nemôžu byť použité tak, aby boli Prijímateľovi vrátené daňovým úradom po vyúčtovaní Projektu. Preto DPH platcom DPH nebude ako oprávnený výdavok uznávaná a v predložených dokladoch nebude započítaná do celkovej sumy vyúčtovania.
 • Prijímateľ nie je povinný vyúčtovať všetky oprávnené výdavky uvedené v Zmluve za predpokladu vyúčtovania poskytnutej Dotácie aj so spoluúčasťou v súlade so Žiadosťou, so Zmluvou, ako aj s VZN a cieľmi predloženého Projektu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku oprávnených výdavkov s cieľom efektívneho, hospodárneho a účelného využitia verejných zdrojov pri realizácii Projektu.
 • V prípade, že jednotlivé položky uvedené na predložených účtovných dokladoch budú vystavené a zúčtované v rozpore so  zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo budú doklady vyúčtovania predložené v rozpore so Zmluvou, bude Prijímateľovi zo strany Poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v Žiadosti zaslaná výzva na opravu/dopracovanie/doplnenie dotknutých účtovných dokladov. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi doplnené/opravené doklady k vyúčtovaniu najneskôr do 10 dní odo dňa vyzvania na opravu/dopracovanie, resp. doplnenie účtovných dokladov Prijímateľovi.

V.

Kontrola

 1. Kontrolu dodržiavania tejto Zmluvy vykonávajú:
  1. predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len ako „BBSK“), ktorý môže vykonaním kontroly písomne poveriť zamestnancov Poskytovateľa,
  1. hlavný kontrolór BBSK, ktorý môže písomne poveriť zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra BBSK,
  1. Zastupiteľstvo BBSK, ak sa na tom uznesie,
  1. zamestnanci vecne príslušného organizačného útvaru Úradu BBSK.
 2. Plnenie podmienok tejto Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať počas trvania Projektu, najdlhšie však po dobu 36 mesiacov od ukončenia realizácie Projektu. Prijímateľ sa zaväzuje a súhlasí, že bude plniť a akceptovať uvedené podmienky v zmysle tejto Zmluvy počas uvedeného obdobia. Prijímateľ sa na tento účel zaväzuje poskytnúť na svoje náklady Poskytovateľovi plnú a bezodkladnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje najmä umožniť povereným zamestnancom Poskytovateľa vykonať kontrolu účtovných dokladov predloženého vyúčtovania poskytnutej finančnej Dotácie podľa tejto Zmluvy, umožniť kontrolu formy propagácie a umožniť kontrolu použitia Dotácie. Poverení zamestnanci Poskytovateľa sú pri výkone kontroly na mieste oprávnení vstupovať do objektu a na pozemok užívaných Prijímateľom. Touto kontrolou sa overuje najmä objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s predpismi a Zmluvou a dodržanie podmienok použitia poskytnutej Dotácie na základe tejto Zmluvy.
 3. Prijímateľ je povinný vrátiť Dotáciu alebo jej časť:

a) vo výške, ktorá bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok na základe kontroly predloženého vyúčtovania Dotácie, a to v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia o skutočnosti, že Dotácia alebo časť Dotácie bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok  (v prípade, ak bol Prijímateľ vyzvaný na opravu/doplnenie alebo dopracovanie vyúčtovania v zmysle článku IV. ods. 5 Zmluvy, môže byť vyčíslený neoprávnený výdavok až potom, ako Prijímateľ na základe výzvy Poskytovateľa vyúčtovanie dodatočne neopraví, nedoplní alebo nedopracuje v súlade s touto Zmluvou),

b) vo výške, v ktorej poskytnutú Dotáciu nevyčerpal, a to v lehote najneskôr do 10 dní od doručenia  výzvy na vrátenie nepoužitej časti Dotácie poľa čl. 3 ods. 3 Zmluvy,

c) v celej výške, v prípade, ak nepredloží vyúčtovanie Dotácie ani po výzve na predloženie vyúčtovania, a to v lehote do 10 dní od doručenia elektronickej alebo e-mailovej výzvy,

d) v celej výške v prípade, že Dotácia bola použitá v rozpore so Zmluvou, najmä v prípade nevyúčtovania Dotácie, použitia Dotácie v rozpore s určeným účelom, prekročenia lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie Dotácie, alebo nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s Dotáciou, a to v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia o danej skutočnosti alebo v lehote do 10 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa.

 • Ak Prijímateľ nesplní povinnosti uvedené v článku V ods. 3 písm. c) alebo písm. d) tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej sumy Dotácie za každý aj začatý deň omeškania s plnením každej z uvedených povinností jednotlivo. Ak Prijímateľ nesplní povinnosti uvedené v článku V ods. 3 písm. a) alebo písm. b) tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z časti Dotácie podľa článku V ods. 3 písmena a) resp. b) Zmluvy. Zmluvná pokuta, ktorej výška nepresiahne sumu 30,- EUR, sa neukladá.
 • Ak sa Prijímateľ omešká s plnením povinnosti predložiť kompletné doklady pre vyúčtovanie Dotácie v zmysle čl. IV ods. 2 Zmluvy v lehote podľa článku IV ods. 1 tejto Zmluvy alebo s vrátením Dotácie v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej sumy Dotácie, a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením uvedenej povinnosti až do predloženia kompletných dokladov. Zmluvná pokuta, ktorej výška nepresiahne sumu 30,- EUR, sa neukladá.
 • Prijímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodu nedodržania povinnosti Poskytovateľa vyplývajúcej zo Zmluvy alebo ak sa rozhodne Projekt nerealizovať v celom rozsahu. V prípade, že Prijímateľovi už bola poskytnutá Dotácia, odstúpenie od Zmluvy je platné a účinné za kumulatívneho splnenia podmienky vrátenia poskytnutej Dotácie pred odstúpením od Zmluvy a následného doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Prijímateľa nemá vplyv na uloženie zmluvnej pokuty Prijímateľovi za porušenie jeho povinností počas trvania zmluvného vzťahu.

7.    Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Prijímateľ poruší ktorúkoľvek z povinností alebo záväzkov Prijímateľa dohodnutých v tejto Zmluve. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení Prijímateľovi. Poskytovateľ pred odstúpením od Zmluvy môže Prijímateľovi poskytnúť lehotu v trvaní najviac 10 dní na odstránenie nedostatkov, ktoré zakladajú nárok na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa nemá vplyv na uloženie zmluvnej pokuty Prijímateľovi za porušenie jeho povinností počas trvania zmluvného vzťahu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uložiť Prijímateľovi aj v prípade, ak bolo porušenie povinností Prijímateľa zistené po zániku tejto Zmluvy.

 • , odstúpením od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje. Prijímateľ je povinný vrátiť Poskytovateľovi už poskytnutú výšku Dotácie v lehote najneskôr do 10 dní od účinnosti odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa.
 • Uplatnením si zmluvnej pokuty alebo odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľom nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na úroky z omeškania a nárok Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Poskytovateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu v zmysle § 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • Zmluvné strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikovaných v tomto článku Zmluvy považujú za primerané, pretože pri rokovaniach o dohodách o výškach jednotlivých zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných povinností.

VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a aplikovateľnými  príslušnými ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky.
 2. Túto  Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou písomného očíslovaného dodatku k Zmluve.
 3. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich má povinnosť oznamovať druhej Zmluvnej strane zmenu adresy pre doručovanie, ako aj zmenu akýchkoľvek identifikačných a kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane za škodu, ktorá jej takýmto porušením povinnosti vznikla. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej  Zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, doručuje sa táto písomnosť na adresu  Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená  Zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V takomto prípade sa zásielka považuje za doručenú momentom jej vrátenia späť k odosielateľovi. Pri inak zmarenom doručení (napr. pri dočasnej neprítomnosti adresáta, odmietnutím prevzatia zásielky atď.) sa považuje zásielka za doručenú tretím dňom od jej vrátenia odosielateľovi.
 5. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
 • Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre Poskytovateľa a 1 vyhotovenie pre Prijímateľa.
 • Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že Zmluva bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto Zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.
 • Zmluva je platná dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
Banská Bystrica dňa ………………………..   Rimavská Sobota dňa ………………………..
Poskytovateľ: Prijímateľ:  
        
………………………………………………..………………………………………………….
Banskobystrický samosprávny kraj Mgr. Ondrej LunterMestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. Ing. Ondrej Václavik
predseda BBSKštatutárny zástupca

Hasonló cikkek