Zmluva o reklame B2B

Zmluva o reklame B2B

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka

a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

Objednávateľ :

B2B-Services a.s.

Nové Záhrady I 13/A

82105 Bratislava

IČO: 36726893

DIČ: 2022321070

IČDPH: SK2022321070

Bankový účet: SK83 0900 0000 0051 10609282

Pokytovateľ:     MŠK Rimavská Sobota

Štadión 2/1081

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44628358

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.,

IBAN : SK25 0900 0000 0003 8262 4977

v zastúpení: Ondrej Václavík, konateľ

uzatvárajú

zmluvuo reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti

za nasledovných podmienok:

Článok 1

Predmet Zmluvy

Predmetom zmluvy je odplatne zabezpečenie reklamy poskytovateľom pre objednávateľa formou  reklamy na dresoch s obchodným menom  .

Článok 2

Odplata , forma platby

Objednávateľ zabezpečí dresy pre A mužstvo dospelých formou daru v sume 570 €  pre MŠK Rimavská Sobota..

                                                               Článok 3

                                            Prehlásenie poskytovateľa

Poskytovateľ MŠK Rimavská Sobota prehlasuje, že má oprávnenie získavať dary za reklamu

Táto Zmluva je vyhotovená dvojmo,  pre objednávateľa a  pre poskytovateľa.

V Rimavskej Sobote  dňa 19.9.2023

                                                                                      Ing.Ondrej Václavík konateľ

                  Mgr. Michaela Illiková                                                                   MŠK Rimavská Sobota

Objednávateľ reklamy                                                            poskytovateľ reklamy

Hasonló cikkek