Damm Damm house s.r.o.house s.r.o.

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka

a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

Objednávateľ :                 Damm house s.r.o.

Dr. V. Clementisa 376/4

979 01 Rimavská Sobota

IČO:  50 315 064

Pokytovateľ:                  MŠK Rimavská Sobota

Štadión 2/1081

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44628358

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.,

 IBAN : SK25 0900 0000 0003 8262 4977

v zastúpení: Ondrej Václavík, konateľ

uzatvárajú

zmluvu o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti

za nasledovných podmienok:

Článok 1

Predmet Zmluvy

Predmetom zmluvy je finančná hotovosť pre  MŠK Rimavská Sobota v sezóne 2024 . Bude poskytnutá

vo forme finančného daru formou hotovosti prevedená na účet klubu. Celková suma 3300 €.

Článok 2

Odplata , forma platby

Objednávateľ zabezpečí finančné prostriedky pre hráčov A mužstva dospelých  .

                                                               Článok 3

                                            Prehlásenie poskytovateľa

Poskytovateľ MŠK Rimavská Sobota prehlasuje, že má oprávnenie získavať finančné prostriedky, dary.

Táto Zmluva je vyhotovená dvojmo,  pre objednávateľa a  pre poskytovateľa.

V Rimavskej Sobote  dňa 30.01.2024

Daniel Varga                                                                Ing.Ondrej Václavík

                                                                                             MŠK Rimavská Sobota

                                                                                                              poskytovateľ reklamy

Hasonló cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük