Zmluva o reklame Tauris

zmluva o vykonaní reklamy

[uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)]

1.                  Zmluvné strany

Zmluvné strany

Obstarávateľ:

  1.  MŠK Rimavská Sobota

So sídlom:        ul. štadión 2/1081, 97901

IČO:                44 628358

IČ DPH:           SK2022767120

            (ďalej len „Obstarávateľ“)

Objednávateľ:

1.2       TAURIS, a.s.

So sídlom:        Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota

IČO:                36 773 123

IČ DPH:           SK2022368733

Zápis:              Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel, Sa, vložka č. 896/S

(ďalej len „Objednávateľ“)

2.                  Definície pojmov

2.1.             Definície

2.2.             Ak nie je v ďalšom texte uvedené inak, alebo to z textu Zmluvy nevyplýva,  všetky pojmy s veľkými začiatočnými písmenami budú mať pre účely Zmluvy nasledujúci význam:

    Odmenaznamená opakujúce sa peňažné a nepeňažné plnenie za vykonávanie reklamnej činnosti; 
    Tretia osobaznamená ktorúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je podľa Zmluvy označená ako Obstarávateľ alebo Objednávateľ;
    Účetznamená účet Obstarávateľa v tvare IBAN č. SK25 0900 0000 0003 8262 4977;
    Zmluvaznamená túto zmluvu o vykonávaní reklamy;
    Zmluvná stranaZnamená Obstarávateľ alebo Objednávateľ;
    Zmluvné stranyznamená Obstarávateľ a Objednávateľ.

 

3.                  Predmet a účel zmluvy

3.1.             Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností v súvislosti s odplatným zabezpečením a vykonaním reklamy zameranej na propagáciu a prezentáciu Objednávateľa a jeho obchodnej značky „TAURIS“ (ďalej len „TAURIS“) a „RYBA Košice“ (ďalej len „Ryba Košice“) v činnosti účastníka 3 ligy, futbalového klubu MŠK Rimavská Sobota takto:

  • logo TAURIS na dresoch hráčov;
  • logo TAURIS na vychádzkovom oblečení pre realizačný tím;
  • dvoch reklamných bannerov s logami spoločností TAURIS a Ryba Košice, umiestnených na hracej ploche  počas 13 – tich domácich zápasov v sezóne 2022/2023;
  • prezentácia objednávateľa prostredníctvom umiestnenia loga TAURIS a Ryba Košice na webovej stránke https://www.mskrimavskasobota.sk/;
  • propagácia značiek v portfóliu Objednávateľa a to TAURIS, Zipser a RYBA Košice na online MSK Rimavská Sobota /https://www.facebook.com/futbal.rimavskasobota/ a TAURIS, formou označovania, produktových súťaží a nákupných poukážok MuB ako aj;
  • poskytnutie 20 ks vstupeniek na každý zápas pre zamestnancov Objednávateľa a súťaží na online.

3.2.             Účel Zmluvy

Účelom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vo vzťahu k realizácii predmetu Zmluvy.

 

4.                  práva a povinnosti zmluvných strán

4.1.             Záväzky Obstarávateľa

4.1.1.       Včas zabezpečiť a vykonať reklamnú činnosť pre Objednávateľa po dobu platnosti Zmluvy a v rozsahu v nej špecifikovanom;

4.1.2.       Najneskôr do 10 dní po vykonaní reklamy predložiť Objednávateľovi všetky doklady (fotografie) preukazujúce vykonanie reklamy podľa Zmluvy;

4.1.3.       Určiť osobu zodpovednú za styk s Objednávateľom pri plnení predmetu Zmluvy;

4.1.4.       Pri plnení Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a profesionalitou.

4.2.             Záväzky Objednávateľa

4.2.1.       Poskytovať obstarávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky nevyhnutné podklady k výkonu reklamnej činnosti podľa Zmluvy.

4.2.2.       Zodpovedať za správnosť informácií, ktoré poskytne Obstarávateľovi.

4.2.3.       Poskytnúť Obstarávateľovi nepeňažné plnenie – mäso, mäsové a rybie výrobky v termíne,   rozsahu, forme a kvalite presne špecifikovanej v písomných objednávkach Obstarávateľa.

4.2.4.       Určiť osobu zodpovednú sa styk s Obstarávateľom  pri plnení predmetu Zmluvy.

4.2.5.       Uri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a profesionalitou.

 

5.                  doba trvania zmluvného vzťahu

5.1.             Doba trvania zmluvného vzťahu

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 1. augusta 2022 do 30. júna 2023.

 

6.                  odmena a platobné podmienky

6.1.             Odmena a platobné podmienky

6.1.1.       Zmluvné strany si dohodli Odmenu za vykonanie reklamy v rozsahu podľa tejto Zmluvy v sume 2 500 €/mesiac bez DPH (spolu 27 500 € bez DPH za obdobie trvania Zmluvy).

6.1.2.       Zmluvné strany si ďalej dohodli Odmenu za vykonanie reklamy v rozsahu podľa tejto Zmluvy aj vo forme poskytnutia tovaru v produktovom portfóliu TAURIS a RYBA Košice do VIP cateringu počas 13 zápasov sezóne 2022/2023 v hodnote 800 € bez DPH podľa rozpisu zápasov takto:

6.1.3.       Rozpis zápasov na sezónu 2022/2023:

–          21.08.2022 16:30    MŠK Rimavská Sobota 1.FK Svidník

–          04.09.2022 16:00    MŠK Rimavská Sobota ŠK Odeva Lipany

–          18.09.2022 15:30    MŠK Rimavská Sobota FTC Fiľakovo

–          25.09.2022 15:30    MŠK Rimavská Sobota MFK Vranov nad Topľou

–          09.10.2022 15:00    MŠK Rimavská Sobota FK Poprad

–          23.10.2022 14:30    MŠK Rimavská Sobota MFK Snina

–          06.11.2022 13:00    MŠK Rimavská Sobota Futbalový klub Spišská Nová Ves

–          26.03.2023 14:30    MŠK Rimavská Sobota TJ Tatran Oravské Veselé (A)

–          09.04.2023 15:30    MŠK Rimavská Sobota MŠK NOVOHRAD Lučenec (A)

–          30.04.2023 16:00    MŠK Rimavská Sobota MŠK Tesla Stropkov

–          14.05.2023 16:30    MŠK Rimavská Sobota TJ Baník Kalinovo

–          28.05.2023 17:00    MŠK Rimavská Sobota MŠK Námestovo

–          11.06.2023 17:00    MŠK Rimavská Sobota Partizán Bardejov BŠK

6.1.4.       Faktúry Obstarávateľa musia mať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, musia obsahovať presné označenie Zmluvných strán, poradové číslo faktúry, bankové spojenie, dátum splatnosti, celkovú fakturovanú čiastku. Faktúra je splatná v lehote 15 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

6.1.5.       V prípade, ak faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Obstarávateľovi, a to v lehote do 15 pracovných dní od doručenia tejto faktúry Objednávateľovi. Po tomto vrátení je Obstarávateľ povinný vystaviť novú faktúru so správnymi náležitosťami. Pri tejto novej faktúre plynie odznova nová lehota splatnosti v zmysle tejto Zmluvy. Do uplynutia novej lehoty splatnosti v novej faktúre nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry.

 

7.                  Vyhlásenia ObstarávAteľa

7.1.             Vyhlásenia Obstarávateľa

Obstarávateľ vyhlasuje nasledovné:

7.1.1.       Obstarávateľ nie je v úpadku, platobnej neschopnosti alebo v kríze a ani v inej obdobnej situácii podľa akéhokoľvek právneho poriadku. Vo vzťahu k majetku Obstarávateľa nebol ustanovený konkurzný alebo reštrukturalizačný správca alebo iná osoba s obdobnými právomocami podľa akéhokoľvek právneho poriadku. Obstarávateľ nepodal a ani nemá vedomosť o tom, že by iná osoba podala návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na začatie iného obdobného konania podľa akéhokoľvek právneho poriadku voči svojej osobe. Nebolo vydané uznesenie súdu o začatí konkurzného konania na majetok Obstarávateľ alebo iné obdobné rozhodnutie podľa akéhokoľvek právneho poriadku. Vo vzťahu k Obstarávateľovi a/alebo jeho majetku sa nevedie žiadne súdne, exekučné, alebo arbitrážne arbitrážne konanie. Obstarávateľ nemá vedomosť o tom, že by niektorá z týchto skutočností hrozila.

7.1.2.       Obstarávateľ poskytuje svoje vyhlásenie ku dňu uzatvorenia Zmluvy.

 

8.                  VYHLÁSENIA Objednávateľa

8.1.             Vyhlásenia Objednávateľa

Objednávateľ vyhlasuje nasledovné:

8.1.1.       Objednávateľ nie je v úpadku, platobnej neschopnosti alebo v kríze a ani v inej obdobnej situácii podľa akéhokoľvek právneho poriadku. Vo vzťahu k majetku Objednávateľa nebol ustanovený konkurzný alebo reštrukturalizačný správca alebo iná osoba s obdobnými právomocami podľa akéhokoľvek právneho poriadku. Objednávateľ nepodal a ani nemá vedomosť o tom, že by iná osoba podala návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na začatie iného obdobného konania podľa akéhokoľvek právneho poriadku voči svojej osobe. Nebolo vydané uznesenie súdu o začatí konkurzného konania na majetok Objednávateľa alebo iné obdobné rozhodnutie podľa akéhokoľvek právneho poriadku. Vo vzťahu k Objednávateľovi a/alebo jeho majetku sa nevedie žiadne súdne, exekučné, alebo arbitrážne arbitrážne konanie. Objednávateľ nemá vedomosť o tom, že by niektorá z týchto skutočností hrozila.

8.1.2.       Objednávateľ poskytuje svoje vyhlásenie ku dňu uzatvorenia Zmluvy.

 

9.                  Niektoré ustanovenia o spôsobe a následkoch Ukončenia zmluvného vzťahu

9.1.             Ukončenie zmluvného vzťahu

9.1.1.       Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou môže byť okrem zákonných dôvodov ukončený aj z nasledovných dôvodov:

9.2.             Výpovedná doba a počiatok jej plynutia

9.2.1.       Výpovedná doba  je mesiac a začína plynúť prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci kedy bola druhej Zmluvnej strane doručená.

 

10.               Ostatné ustanovenia

10.1.         Náhrada škody

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade vzniku akejkoľvek škody, ktorú je podľa Zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov povinná nahradiť povinná Zmluvná strana, sa bude nahrádzať skutočná škoda a ušlý zisk.

10.2.         Postúpenie a prevod

Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená jednostranne postúpiť, previesť alebo inak zaťažiť svoje práva vo vzťahu k druhej Zmluvnej strane bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu.

10.3.         Dôvernosť

Zmluva, ako aj akékoľvek informácie a dokumenty s nimi súvisiace, sú dôverné. Žiadna zo Zmluvných strán nesmie zverejniť akékoľvek informácie získané v súvislosti so Zmluvou bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou prípadov kedy: (i) je poskytnutie takýchto informácií/dokumentov vyžadované príslušnou právnou úpravou alebo orgánmi verejnej moci, alebo (ii) takéto informácie/dokumenty už boli sprístupnené verejnosti bez toho, že by bol porušený záväzok mlčanlivosti podľa Zmluvy, alebo (iii) takéto informácie/dokumenty boli sprístupnené na dôvernej báze profesionálnym konzultantom niektorej zo Zmluvných strán.

10.4.         Komunikácia

10.4.1.    Ak nie je stanovené inak, akékoľvek oznámenia, súhlasy, žiadosti, požiadavky alebo iná komunikácia medzi Zmluvnými stranami musí prebiehať písomne, prednostne formou elektronickej komunikácie na oznámené e-mailové adresy, následne aj v listinnej podobe a v slovenskom jazyku.

10.4.2.    Ak nie je v Zmluve uvedené inak, platí, že akékoľvek oznámenie, súhlas, žiadosť, požiadavka alebo iná komunikácia vyžadovaná alebo predpokladaná podľa Zmluvy sa bude považovať za riadne doručenú príslušnej Zmluvnej strane, ak je doručená osobne, doporučene, kuriérom alebo na adresu príslušnej Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve, alebo na adresu oznámenú písomným oznámením príslušnej Zmluvnej strane.

10.5.         Náklady

Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prípravou a uzatvorením Zmluvy znáša tá Zmluvná strana, ktorej tieto náklady vznikli.

10.6.         Oddeliteľnosť

V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, takéto ustanovenie v žiadnom prípade nemá vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým, ktoré bude platné, účinné a vynútiteľné, a bude mať totožné alebo obdobné obchodné a/alebo právne následky. V prípade, že takýto postup možný nebude, uzatvoria Zmluvné strany novú Zmluvu.

10.7.         Predchádzajúce dohody

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán ohľadom ich práv a povinností a nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dohody uzatvorené medzi nimi.

10.8.         Rovnopisy

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie Zmluvy.

10.9.         Rozhodujúce právo a riešenie sporov

Zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušnými slovenskými súdmi.

 

11.               záverečné ustanovenia

11.1.         Náležitosti vôle

Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu dohody porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

11.2.         Platnosť a účinnosť

Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami.

    TAURIS a.s     MŠK Rimavská Sobota
       
Meno: Ing. Richard Duda, MBA Meno: Ing. Ondrej Václavik
Funkcia: predseda predstavenstva Meno: Ing. Vladimír Podolinský, PhD. Funkcia: člen predstavenstva Dátum: 1.8.2022 Funkcia: konateľ Dátum: 1.8.2022 Miesto:
Miesto: 

Tauris

Similar Posts