Zmluva o reklame Miraxis

Zmluva o reklame Miraxis

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka

a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

Objednávateľ :                 Miraxis s.r.o

Dr. V. Clementisa 4754

979 01 Rimavská Sobota

IČO:  48092398

DIČ: 2120046577

IČ DPH SK2120046577

Pokytovateľ:                  MŠK Rimavská Sobota

Štadión 2/1081

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44628358

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.,

 IBAN : SK25 0900 0000 0003 8262 4977

v zastúpení: Ondrej Václavík, konateľ

uzatvárajú

zmluvu o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti

za nasledovných podmienok:

Článok 1

Predmet Zmluvy

Predmetom zmluvy je odplatne zabezpečenie reklamy poskytovateľom pre objednávateľa formou dvoch reklamných  banerov s obchodným menom a kontaktom objednávateľa na futbalovom štadióne MŠK Rimavská Sobota ročne .

Článok 2

Odplata , forma platby

Objednávateľ uhradí poskytovateľovi na zabezpečenie reklamy finančné prostriedky vo výške 800,00 Eur (Slovom : osemsto Eur) na základe faktúry vystavenej poskytovateľom prevodom na účet  MŠK Rimavská Sobota  bankové spojenie v SLSP, IBAN SK25 0900 0000 0003 8262 4977 .

                                                               Článok 3

                                            Prehlásenie poskytovateľa

Poskytovateľ MŠK Rimavská Sobota prehlasuje, že má oprávnenie získavať finančné prostriedky za reklamu

Táto Zmluva je vyhotovená dvojmo,  pre objednávateľa a  pre poskytovateľa.

V Rimavskej Sobote  dňa 24.08.2023

Mgr.Zuzana Tutková                                                      Ing.Ondrej Václavík

                                                                                             MŠK Rimavská Sobota

       Objednávateľ reklamy                                                          poskytovateľ reklamy

Similar Posts