Zmluva o reklame Dammhouse

Zmluva o reklame Dammhouse

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka

a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

Objednávateľ :                 Damm house s.r.o.

Dr. V. Clementisa 376/4

979 01 Rimavská Sobota

IČO:  50 315 064

Pokytovateľ:                  MŠK Rimavská Sobota

Štadión 2/1081

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44628358

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.,

 IBAN : SK25 0900 0000 0003 8262 4977

v zastúpení: Ondrej Václavík, konateľ

uzatvárajú

zmluvu o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti

za nasledovných podmienok:

Článok 1

Predmet Zmluvy

Predmetom zmluvy je bezodplatne zabezpečenie reklamy poskytovateľom pre objednávateľa formou reklamy na dresoch a dvoch reklamných  banerov s obchodným menom a kontaktom objednávateľa na futbalovom štadióne MŠK Rimavská Sobota v sezóne 2023/2024 .

Článok 2

Odplata , forma platby

Objednávateľ zabezpečí futbalovú výstroj pre dospelých /dresy/ a materiálne vybavenie /futbalové striedačky,lopty / .

                                                               Článok 3

                                            Prehlásenie poskytovateľa

Poskytovateľ MŠK Rimavská Sobota prehlasuje, že má oprávnenie získavať finančné prostriedky za reklamu

Táto Zmluva je vyhotovená dvojmo,  pre objednávateľa a  pre poskytovateľa.

V Rimavskej Sobote  dňa 1.07.2023

Daniel Varga                                                                Ing.Ondrej Václavík

                                                                                             MŠK Rimavská Sobota

       Objednávateľ reklamy                                                          poskytovateľ reklamy

Similar Posts